گفت و گو و گزارش واحد مرکزی خبر از توسعه بخش دورکاری روی سامانه مدیریت پروژه در پاندمی کرونا