فرهنگ سازمانی

ما می‌خواهیم در چهارچوب اخلاق و احترام کنار یکدیگر رشد کنیم.

نگاه ما به کار صرفا منبعی برای کسب درآمد نیست. بلکه کار را زندگی می‌دانیم و ارزش‌هایی داریم که بنای شرکت بر اساس آن استوار است. ما با هدف رشد کنار یکدیگر قرار گرفته‌ایم. رشد فردی و گروهی کارمندان الزام حیات شرکت است. در همین راستا برای هر یک از افراد بورسیه‌ای برای شرکت در دوره‌ها و  وبینارها در نظر گرفته شده است تا دغدغه مالی مانع پیشرفت نشود.

افراد می‌توانند روزانه 10% از زمان کاری خود را به مطالعه یا هر فعالیتی در راستای رشد مهارت‌ها و دانش خود اختصاص دهند.

کتاب هدیه‌ای گرانقدر است که ما آن را با احترام به هم تیمی‌های خود اهدا می‌کنیم تا  با مطالعه آن نگاهی نو به مسائل پیرامون خود داشته باشیم.

با  وجود اینکه شرکت ایده ورزان سیستم با سیستم‌های مدیریتی و نرم افزارها سرو کار دارد اما هرگز به اعضای شرکت نگاه سیستمی و رباتیکی ندارد. ما نگاه انسانی داریم و مبنا را بر اعتماد و صداقت در گفتار و رفتار می‌گذاریم.

تمامی حقوق و مزایا برای هر فرد به موقع پرداخت می‌شود و هیچ گونه دغدغه‌ای درباره این موضوع برای کارمندان وجود ندارد.

احترام متقابل بین تمامی افراد لازم به اجراست و اگر دیگران از ما ناراحت شدند، سعی بر جبران آن داریم.

هر مسئله کاری که باعث ناراحتی و دغدغه فکری کارمندان شده باشد، فرصت گفتگو با مدیر مربوطه همیشه باز است.